Glossary of Terms / Słownik Pojęć


Term / Określenie

Definition

Definicja
Actual Cycle Time
Aktualny czas cyklu

The actual time to produce one piece.

Aktualny czas na wyprodukowanie jednej sztuki. Liczony jako Czas Produkcji podzielony przez Całkowitą Ilość Sztuk.
Actual Run Rate

The actual rate of production, when it is running. In OEE, calculated as Total Pieces divided by Operating Time.

Aktualne tempo produkcji. Liczone jeko całkowita ilość sztuk podzielona przez czas produkcji
Adjustment Time
Czas regulacji sprzętu

Productive time lost while tweaking equipment. See Setup and Adjustments.

Czas produkcji tracony na zmiany i dostrajanie maszyn.
Andon

Indicator above production line to signal production conditions.

Urządzenie kontrolne umieszczone w hali produkcyjnej, które z pomocą sygnałów świetlnych lub dźwiękowych informuje o problemach. Element wyposażenia umożliwiający funkcjonowanie automatyzmu (Jidoka). Alarm uruchamia pracownik lub inicjuje go urządzenie. Umożliwia on praktyczne zastosowanie zasady nie przyjmuj wady, nie produkuj wady, nie wysyłaj wady.
Availability
Dostępność

One of the three OEE Factors. Takes into account Down Time Loss (events that stop planned production for an appreciable amount of time).

Jeden z trzech współczynników OEE. Wyliczany na podstawie strat czasu na nieplanowane wyłączenia w określonym przedziale czasu.

Best Practice
Najlepsza praktyka

Methods that are considered “state of the art” by the most respected in an industry.

Metody, które są uważane jako "dzieło sztuki" w przemyśle.

Breakdowns
Awarie

Lost time due to equipment failure. One of the Six Big Losses.

Czas stracony przez awarie maszyn. Jeden z Sześciu Głównych Strat.
Changeover Time
Czas na zmiany

Lost time due to swapping of equipment, connections or materials. See Setup and Adjustments.

Czas stracony na wymiane osprzętu, podłączenia lub zmianę materiału.
Cycle Time
Czas cyklu

The time to produce one piece.

Czas potrzebny na wyprodukowanie jednego produktu.
Down Time Loss
Czas nieprodukcyjny

Production time lost to unplanned shutdowns.

Czas stracony na nieplanowane wyłączenia.
Event
Zdarzenie

In OEE, a production loss which must be categorized.

Strata w produkcji, która musi być zarejestrowana
Fully Productive Time
Czas produkcji

Actual productive time after ALL losses are subtracted.

Czas produkcji po odjęciu wszystkich strat i wyłączeń.
Good Pieces
Dobre sztuki

Produced pieces that meet quality standards (without rework).

Wyprodukowane sztuki spełniające standardy jakości
Ideal Cycle Time
Najkrótszy czas cyklu

Theoretical minimum time to produce one piece. The inverse of Ideal Run Rate.

Teoretyczny najkrótszy czas na wyprodukowanie jednej sztuki.
Ideal Run Rate

Theoretical maximum production rate. The inverse of Ideal Cycle Time.

Wskaźnik idealnego przebiegu - 1/ICT
Net Operating Time
Całkowity Czas Produkcji

True productive time before product quality losses are subtracted.

Całkowity czas produkji przed odjęciem braków
OEE (Overall Equipment Effectiveness)
Całkowita Efektywność Produkcji

Framework for measuring the efficiency and effectiveness of a process, by breaking it down into three constituent components (the OEE Factors).

Całkowita Efektywność Produkcji składająca się z trzech współczynników OEE pozwala na standaryzowany pomiar efektywności.

Operating time
Czas produkcyjny

Productive time available after Down Time Losses are subtracted.

Czas produkcyjny dostępny po odjęciu czasu na produkcję wybrakowanych sztuk.
Performance
Wydajność

One of the three OEE Factors. Takes into account Speed Loss (factors that cause the process to operate at less than the maximum possible speed, when running).

Jeden z trzech współczynników OEE. Uwzględnia Stratę Prędkości (czynniki powodujące, że proces działa wolniej
Planned Production Time
Planowany czas produkcji

Total time that equipment is expected to produce.

Całkowity oczekiwany czas produkcyjny.
Planned Shut Down
Planowany czas postoju

Deliberate unproductive time.

Planowany czas nieprodukcyjny
Plant Operating Time
Czas pracy zakładu

The time the factory is open and capable of equipment operation.

Czas w jakim zakład jest otwarty i zdolny do produkcji
Process
Proces produkcyjny

A sequence of activities that starts with some type of input (e.g. raw materials) and ends with some type of output (e.g. a product).

Sekwencje czynności od początku do końca produkcji np: od surowego materiału do gotowego produktu
Production Rejects
Braki

Rejects produced during steady-state production. One of the Six Big Losses.

Ilość sztuk wybrakowanych podczas normalnego cyklu produkcyjnego.
Quality
Jakość

One of the three OEE Factors. Takes into account Quality Loss (parts which do not meet quality requirements).

Jakość Jeden z trzech współczynników OEE. Wchodzi w skład współczynnika Straty Jakości
Quality Loss
Straty

Percentage of pieces which do not meet quality requirements.

Procentowa ilość sztuk wybrakowanych do sztuk dobrych.
Reason Code

An identification number or classification applied to an Event subcategory. Used to tabulate statistics regarding Events.

Numer identyfikacyjny zdarzenia przypisany do kategorii zdarzeń. Używany do stabularyzowania zdarzeń.
Reduced Speed

Cycle where the process is truly running (as opposed to a Small Stop), but is slower than "expected". One of the Six Big Losses.

Czas cyklu w jakim proces produkcyjny rzeczywiście trwa (po odjęciu krótkich przerw)
Reject Pieces
Braki

Produced pieces that do not meet quality standards.

Wyprodukowane sztuki, które nie spełniają norm jakości
Rework Pieces
Naprawione braki

A subset of Reject Pieces, that can be reworked into Good Pieces.

Część sztuk wybrakowanych jaka może być naprawiona aby spełnić normy jakości
Root Cause Analysis
Analiza przyczyn źródłowych

A method of resolving a non-conformance, by tracing back from the end failure to its original (root) cause.

Metoda rozwiązywania problemów polegająca na prześledzeniu ścieżki od końcowego zdarzenia aż do źródła przyczyny problemu.
Run Rate

The production rate when actually producing (running).

Wskaźnik produkcji w momencie pracy
Setup and Adjustments
Konfiguracja i regulacja

Time lost configuring equipment. One of the Six Big Losses. See also Adjustment Time and Changeover Time.

Czas stracony na konfigurację i regulację maszyn. Jedna z sześciu wielkich strat.
Six Big Losses
Sześć Głównych Strat

Six categories of productivity losses that are almost universally experienced in manufacturing: Breakdowns, Setup and Adjustments, Small Stops, Reduced Speed, Startup Rejects and Production Rejects.

Sześć głównych przyczyn strat w procesie produkcyjnym: Aware, Konfiguracja i regulacja, Krótkie przerwy, Zmniejszona prędkość, Braki produkcyjne i uruchomieniowe
Six Sigma

Systematic quality program that strives to limit defects to six standard deviations from the mean. One of the major focuses of Six Sigma is to reduce process variation.

Program poprawy jakości. Jednym z głównych celów Six Sigma jest zmiejszenie odchyłek w procesie.
Small Stop
Krótka przerwa

A brief pause in production, but not long enough to be tracked as Down Time. One of the Six Big Losses.

Krótka przerwa w produkcji niezarejestrowna jako czas nieprodukcyjny
Speed Loss
Strata prędkości produkcji

Production time lost to equipment running below maximum rated speed.

Czas produkcyjny tracony z powodu pracy maszyn poniżej maksymalnej prędkości
Startup Rejects
Braki początkowe

Rejects produced while equipment is adjusted for production. One of the Six Big Losses.

Wadliwe sztuki wyprodukowane na początkowym etapie produkcji, w momencie ustawiania i kalibracji maszyn.
Takt Time
Takt produkcji

Production rate needed to meet customer demand.

Czas jaki wyznacza klient na wyprodukowanie jednego elementu.
Theoretical Cycle Time

See Ideal Cycle Time.

Teoretyczny czas cyklu (zobacz idelany czas cyklu)
Total Pieces
Całkowita ilość sztuk

Total of all produced pieces.

Całkowita ilość wyprodukowanych sztuk: dobrych i braków

Elektroniczne wyświetlacze alfanumeryczne LED służą do wizualnego przekazywania informacji parametrów produkcji, które wysyłane są ze sterownika przemysłowego np. w sieci Profibus czy Modbus. Informacje może także wpisywać użytkownik komputera PC, mając w każdej chwili możliwość ich aktualizacji bądź skasowania. Wyświetlane mogą być ilości wytworzonych produktów, prędkości taśmy produkcyjnej, czasu procesu, wydajności i parametrów procesowych i wiele innych.
Zobacz galerię produktów